Podmínky používání webu koňskýbazar.cz

Tyto podmínky se vztahují na zveřejňování a vyhledávání inzerce prostřednictvím serveru koňskýbazar.cz, který provozuje Jakub Kočí, DiS., Poštovní dvůr 349, 543 71 Hostinné, IČO 01313240 (dále provozovatel). 

1. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále uživatelů), a to specificky zaměřených na koně a vše s nimi související. Nékteré konkrétní služby na serveru jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku ODKAZ, ostatní služby jsou bezplatné. Zboží lze inzerovat jen po jednotlivých kusech. Web knskýbazar.cz není katalog zboží, pokud máte o takovou službu zájem a nevyberete si z nabídky v ceníku, kontaktujte nás s komerční nabídkou (viz ODKAZ Reklama).

2. Inzertní server koňskýbazar.cz se specializuje na inzerci týkající se koní a koňských potřeb. Ostatní inzerce je na serveru zakázána. Pokud si nejste jisti, zda se vaše zboží na server hodí, je pravděpodobné, že se nehodí, návodné vám v tomto ohledu mohou být kategorie a podkategorie, do kterých lze inzeráty umisťovat. Dále je zakázáno (bez ohledu na topování, kromě některých komerčních služeb) používání a inzerování:

 • webových stránek a log firem,
 • hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků v nadpisu, v textu inzerátu, místo obrázku nebo přes obrázek
 • orámování obrázků,
 • zboží na objednávku,
 • opakované inzerce stále stejného nového zboží,
 • neomezeného množství zboží,
 • padělků, kopií a napodobenin,
 • seznamu klíčových slov, text inzerátů musí dávat smysl,
 • mrtvých zvířat a masa,
 • nic neříkajících nebo nesmyslných inzerátů,
 • multilevel marketingu (MLM) a provizních systémů.

Zakázaný inzerát bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty musí být napsané v českém nebo slovenském jazyce. Poplatky u komerční inzerce podléhají schválení administrátorem a jsou řešeny idividuálně. 

3. Služby webu koňskýbazar.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění komerčních inzerátů a topování.

4. Provozovatel má právo dle svého uvážení upravit, nezveřejnit nebo smazat inzerát bez náhrady, a to v těchto případech:

 • je v rozporu s platnými zákony České republiky,
 • je v rozporu s podmínkami webu koňskýbazar.cz,
 • je v rozporu s dobrými mravy,
 • je vložen do nesprávné kategorie (s ohledem na text inzerátu),

5. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců (doba expirace). Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. 24 hodin před expirací inzerátu bude jeho autor na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, který uvedl při zadávání inzerátu.

6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu. Zároveň je tímto povinen v připadě, že již nabízené zboží, služby či majetek nenabízí.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí, služeb a majetku.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za:

 • zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou (uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů),
 • činnost uživatelů služeb webu koňskýbazar.cz ani za způsob jakým služby webu koňskýbazar.cz využívají,
 • zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami,
 • škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb webu koňskýbazar.cz,
 • škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb webu koňskýbazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností,
 • za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta.

9. Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

10. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami.

11. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb webu koňskýbazar.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby koňskýbazar.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Pokud uživatel provádí něco v rozporu s těmito podmínkami, může být blokován. Doba zablokování se odvíjí od závažnosti porušení a vaší předchozí aktivity na webu koňskýbazar.cz.

14. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru koňskýbazar.cz upravovat nebo inovovat.

15. Na webu koňskýbazar.cz se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti 30. 11. 2022. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.


Používání API

API pro přímé napojení webu koňskýbazar.cz je možné používat pouze se souhlasem provozovatele webu koňskýbazar.cz. V opačném případě jsou aplikace nebo uživatelé používající takovéto aplikace blokováni. Za používání neoficiálně napojených aplikací nenese provozovatel webu koňskýbazar.cz žádnou odpovědnost (tedy ani za takto předávané osobní údaje).

Používání neoficiálních aplikací, které nemají povolení od provozovatele

Využívání neoficiálních aplikací (app pro Android, IOS, Windows), které mají za účel zobrazovat inzeráty obdobně jako webový prohlížeč nebo mají za účel funkci přidávání inzerátů je v rozporu s používáním webu a našeho API.

 

Dodatek

V případech, kdy je uživatel ve vztahu k provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/